آموزش کانفیگ دستگاه هوآوی ۵۶۱۶ برای سیستم ویپ

برای شروع این دستگاه حتما باید به سوییچی متصل گردد که پورت آن ترانک باشد که دلایل خاص خود را دارد
به عنوان مثال اگر پورت GE0 این دستگاه قرار است به سوییچ سیسکو متصل باشد کانفیگ سوییچ سیسکو برای پورت ۲۴ آن مانند زیر خواهد بود
interface gigabitethernet 0/24
switchport mode trunk
برای کانفیگ کردن دستگاه باید ابتدا با سریال به دستگاه متصل شویم
یوزر و پسورد دیفالت
user: root
pass: mduadmin
توجه: هنگام تایپ پسورد هیچ کاراکتری نمایش داده نمی شود.
برای پیکربندی شبکه این دستگاه حتما بایدvlan  تعریف کنید و از طریق آن آدرس­دهی­کنید. برای این کار ابتدا وارد مد config شده سپس طبق مثال زیر ادامه دهید.
#config
vlan جدید ایجاد کنید      
vlan 100 smart  
  واردinterface vlan  شوید
interface vlanif 100
       آدرس دهی کنید 
 ip address 192.168.100.233 24
   از محیط interface خارج شوید    
Quit
  پورت vlan  را طبق این الگو تعریف کنید                  
port vlan 100 0/0 0
  با این کامند تنظیمات اعمال شده نمایش داده می شود   
display interface vlanif 100
   در صورت صحیح بودن تنظیمات آن ها را ذخیره کنید   
save
برای استفاده از پروتکل Sip کامند زیر را وارد کنیدوارد مد config شوید                              
#config
کامند مقابل را وارد کنید                             
protocol support  sip
 برای مشاهده پروتکل اعمال شده کامند مقابل را وارد کنید.
display protocol support
 در صورت صحت ذخیره کنید
save
تنظیمات زیر را جهت پیکربندی Voip  وارد کنید. وارد مد config شوید                                         
#config

سپس واد قسمتVoip  شوید
Voip
برای انتقال مدیا آدرس interface vlan و گیتوی (در صورت نداشتن گیتوی آدرس سرور) را وارد کنید 
 ip address media 192.168.100.233 192.168.100.100
برای انتقال سیگنالینگ آدرس interface vlan را وارد کنید.
ip address signaling 192.168.100.233
با این کامند تنظیمات اعمال شده نمایش داده می شود 
 display ip address media
  از محیطvoip  خارج شوید
quit
در صورت صحیح بودن تنظیمات آن ها را ذخیره کنید
save

تنظیمات زیر را جهت پیکربندی SIP  وارد کنید.وارد مد config شوید                                            
#config
واردinterface sip  شوید
interface sip 0
media-ip را وارد کنید.(همان آدرس interface vlan)
if-sip attribute basic media-ip 192.168.100.233
signal-ip را وارد کنید.(همان آدرس interface vlan)
 signal-ip 192.168.100.233
signal-port  را وارد کنید(پیش فرض ۵۰۰۰)                                                                         
signal-port 5000
پروتکل انتقال را تعیین کنید(پیش فرض UDP)
transfer udp
 آدرس سرور ویپ را وارد کنید
 primary-proxy-ip1 192.168.100.100
پورت sip سرور را تعیین کنید(پیش فرض ۵۰۶۰)
 primary-proxy-port
 5060
sipprofile-index
 را تعریف کنید(پیش فرض ۱)
sipprofile-index 1
جهت اعمال تغییرات حتما باید interface sip را reset کنید.
Reset
با این کامند تنظیمات اعمال شده نمایش داده می شود  
display if-sip attribute running  
از محیط Sip خارج شوید
 quit
در صورت صحیح بودن تنظیمات آن ها را ذخیره کنید  
save
برای شناختن یا افزودن کارتها کامند زیر را در محیط config وارد کنید. وارد مد config شوید     
#config
این کامند را وارد کنید
  board conferm  0
 0 frame 1 slot board has been confirmed
 0 frame 2 slot board has been confirmed
 0 frame 3 slot board has been confirmed
 0 frame 4 slot board has been confirmed
 0 frame 5 slot board has been confirmed
در صورتی که یک کارت شناسایی شد با اجرای دوباره کامند board conferm 0 دیگر کارت ها نیز شناسایی می شوند.

برای افزودن یک داخلی جدید به صورت زیر اقدام کنید.
وارد مد config شوید                                                                                                            
#config
وارد مد esl userشوید
# esl user
برای مثال داخلی ۶۰۲ را در slat 1 و پورت ۲ تعریف می کنیم.ابتدا داخلی را به صورت زیر تعریف کرده sippstnuser add 0/1/2 0 telno 602
Command processing is completed. User data has been added successfully سپس برای اعتبار سنجی (authorization) پسورد داخلی را به صورت زیر وارد می کنیم.
sippstnuser auth set 0/1/2 telno 602
احتیاجی به وارد کردن نوع پسورد نیست و با زدن Enter این گزینه را رد کنید.          
{ <cr>|password-mode<K> }:
Command:
sippstnuser auth set 0/1/0 telno 602
در اینجا نام داخلی را وارد کنید.         
            User Name(<=64 characters, “-” indicates deletion):602
در اینجا پسورد داخلی را وارد کنید.    
      User Password(<=64 characters, “-” indicates deletion):602
توجه: هنگام تایپ پسورد هیچ کاراکتری نمایش داده نمی شود.

در صورت صحیح بودن تنظیمات اعمال شده وضعیت داخلی با کامند  display sippstnuser reg-state 0/1/2به صورت زیر نمایش داده می شود.
    display sippstnuser reg-state 0/1/2
{ <cr>|endframeid/slotid/portid<S><Length 1-15> }:
  Command:
          display sippstnuser reg-state 0/1/2
          ——————————————————–
            F  /S /P    MGID     RegisterState    TelNo
            ——————————————————–
            0  /1 /2    0              Active                 602            
——————-
در صورت صحیح بودن تنظیمات از محیطesl user  خارج شوید و تغییرات را ذخیره کنید.
quit
save

برای افزودن یک داخلی جدید به صورت زیر اقدام کنید.
وارد مد config شوید                                                                                                             #config
وارد مد esl userشوید                                                                                                         # esl user
برای مثال از داخلی ۸۰۰۰ تا ۸۰۰۸ را در slat 1 و از پورت ۰ تا پورت ۸ تعریف می کنیم. ابتدا داخلی ها را به صورت زیر تعریف کنید.
نکته: گام های تعریف به صورت پیش فرض ۱ است (step 1)

                                    sippstnuser batadd 0/1/0  0/1/8 0 telno 8000 step 1
سپس برای اعتبار سنجی (authorization) پسورد داخلی ها را همانند قسمت قبل و به صورت تک تک وارد نمایید.  
در صورت صحیح بودن تنظیمات اعمال شده وضعیت داخلی با کامند display sippstnuser reg-state 0/1/0  0/1/8 به صورت زیر نمایش داده می شود.
            display sippstnuser reg-state 0/1/0 0/1/8

            ——————————————————–

   F  /S /P    MGID     RegisterState    TelNo

            ——————————————————–
0  /1 /0    0              Active                 8000

۰  /1 /1    0              Active                 8001

۰  /1 /2    0              Active                 8002

۰  /1 /3    0              Active                 8003

۰  /1 /4    0              Active                 8004

۰  /1 /5    0              Active                 8005

۰  /1 /6    0              Active                 8006

۰  /1 /7    0              Active                 8007

۰  /1 /8    0              Active                 8008

            ——————————————————-
در صورت صحیح بودن تنظیمات از محیطesl user  خارج شوید و تغییرات را ذخیره کنید.
quit
save

برای حذف داخلی ها به صورت تکی از کامند زیر استفاده کنید:

            sippstnuser del ۰/۱/۰

در صورت اطمینان از حذف داخلی کاراکتر Y را در این قسمت وارد کنید.

Are you sure to delete the user data? (y/n)[n]:

و برای حذف گروهی از داخلی ها از کامند زیر استفاده کنید:

            sippstnuser batdel ۰/۱/۰ ۰/۱/۸

در صورت اطمینان از حذف داخلی ها کاراکتر Y را در این قسمت وارد کنید. Are you sure to delete the user data? (y/n)[n]:
نمایش کلیه تنظیمات هوآوی که در محیط Enable می توانید وارد کنید.
display current-configuration
کامند راه اندازی دوباره دستگاه
reboot System
نمایش وضعیت داخلی های موجود در یک کارت را می توان یکجا و به صورت زیر نمایش داد:
display sippstnuser reg-state 0/1
برای ریست فکتوری از کامند زیر را استفاده کنید.
Erase flash data
برگه‌ها : 1 2

دسته: آموزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.