نگاهی به فناوری dsl

به نام خدا

مخابرات ماهواره ای
نگاهى به فناورى ADSL

احتمالا شما هم از آن دسته از کاربران اینترنت هستید که از Dial up یا همان سیستم شمارهگیرى استفاده مىکنید، یک مودم معمولى برروى سیستم خود دارید، زمان زیادى از وقت شما هر روز باید صرف شمارهگیرى واتصال به اینترنت و قطع وصلهاى متوالىشود، در زمان استفاده از اینترنت خط تلفن شما مشغول است و هزینه تلفن را هم باید پرداخت کنید، مولتىمدیا در اینترنت را هم بىخیال شدهاید و درآخر اینکه ازسرعت کند حلزونى اینترنت هم کلافه هستید. اما آیا اینترنت پرسرعت را تاکنون تجربه کرده اید؟

□ اینترنت ،Dial up و …
براى اتصال به اینترنت با استفاده از خطوط تلفن استاندارد (زوج سیم مسى ) در کنار سیستم معروف و آشناى Dial up، روشهاى دیگرى هم وجود دارد، مانند استفاده ازمودمهاى کابلى، شبکه محلى و یا فناورى (DSL(Digital Subscriber Line و بىسیم (Wireless). فناورىADSL یکى از مناسبترین و باصرفهترین راهکارهاى دسترسى به اینترنت پرسرعت و مقابله با مشکلات سیستمهاى اتصال معمولى up است!
□ فناورى ADSL

Asymmetric-DSL یا ADSL،یکى از فناورى هاى ردهxDSL است.DSL یاخطوط اشتراک دیجیتالىبا استفاده از کابلهاى تلفن معمولى،امکان بهرهگیرى از سرعت بالا را براى اتصال به اینترنت فراهم مىکندDSL .امکانات و روشهاى گوناگونى براى مصارف خانگى فراهم مىکند که مناسبترین آنها روش خطوط دیجیتال نامتقارن یاADSLاست. در این روش با بهرهگیرى از نوعى خاص مدولاسیون، پهناى باند قابلاستفاده برروى کابل تلفن به باندهاى فرکانسى متفاوتى تقسیم و هر سیگنال فرکانسى (صوت ، ارسال و دریافت دادههاى دیجیتالى) در یک باند صورت مىپذیرد.

بدینصورت در هنگام اتصال به اینترنت دیگر خط تلفن براى مکالمات صوتى اشغال نخواهد بود و امکان تبادل صوت و تصویرنیز وجود خواهد داشت .

درADSL ، سرعت ارسال اطلاعات با سرعت دریافت اطلاعات مساوى نخواهد بود ، در بالاترین سطح تئورى ، امکان دریافت اطلاعات (DownStream ) با سرعتى درحدود mbps و ارسال داده( UpStream) با سرعتى معادل ۶۴۰mbps فراهم مىشود. دقیقا بدینخاطر ازADSL بانام نامتقارن یاد مىشود. بصورت عملى یک کاربرخطوط مىتواند با سرعتى درحدود mbps دریافت وmbps ارسال اطلاعات برروى اینترنت داشته باشد. در استفاده از اینترنت با فناورىADSL ازDial up وشمارهگیرى و انتظار براى اتصال یا قطع ارتباط خبرى نخواهد بود و شما بصورت دائمى با مرکزISP و در نهایت شبکه اینترنت متصل خواهید بود. با روشن کردن کامپیوتر خود اتصال شما به اینترنت برقرار مىشود.

□ مزایاى

– اولین دستاوردADSL بهرهگیرى از خطوط تلفن معمولى و شبکه ارتباطى آماده خواهد بود و در نتیجه نیازى به سیمکشى و تجهیزات جدید مخابراتى نیست.
– عدم اشغال خط تلفن در هنگام اتصال به اینترنت.
– امکان استفاده از اینترنت پرسرعت به نسبت روشهایى مانندDial up برروى سیستم هاى خانگى و شرکتهاى کوچک که از امکانات پیشرفتهاى برخوردار نیستند.
– اتصال دائمى به شبکه اینترنت بدون نیاز به شمارهگیرى و اشغال بودن خط .
– هزینه کم در نصب و راهاندازى و خرید تجهیزات.
– کاهش هزینه و عدم نیاز به تجهیزات اضافى براى کاربران خانگى در استفاده از اینترنت.
– راه اندازى آسان و سریع از دیگر مزایاى مهم ADSL است.
□ معایب خطوطADSL

براى مشاهده تصویر در اندازه بزرگتر، روى آن کلیک کنید
در فناورىهاى کیفیت و سرعت انتقال اطلاعات وابستگى زیادى به مسافت میان کاربر مشترک با مرکز تلفن ارائه خدماتDSL دارد. هرچقدر مشترک از مرکز تلفن مسافت دورترى داشته باشد به همان نسبت از سرعت و کیفیت پایینترى برخوردار خواهد بود. در مسافتهاى بالاتر از ۵ کیلومتر عملا ارائه سرویس اینترنت پر سرعت امکانپذیر نیست.
عدم تقارن سرعت ارسال و دریافت اطلاعات در ADSL نیز براى شرکتهاو سازمانهاى بزرگ مشکل ساز خواهد شد.
ضعیف و فرسوده بودن زیربناى ارتباطى مخابراتى و عمدتا عمر بالاى خطوط تلفن که تاثیر مستقیمى برکیفیت و سرعت خدماتADSL خواهند داشت.

□ ADSL چگونه کار مىکند ؟
زوجسیم مسى تلفن شهرى از محدوده فرکانسى میان صفرتا مگاهرتزپشتیبانى مى کند که از این میان فقط براى کاربردهاى شهرى تلفن ثابت(PSTN) از پهناى باند ۴ کیلوهرتز پشتیبانى مىشود. بدینمعنى که هنگام استفاده از تلفن معمولى حداکثر باند فرکانسى کیلو هرتز مورد استفاده قرار گرفته و مابقى باند بلااستفاده مىماند.
ADSL بابکارگیرىتکنولوژیهاى مدولاسیون تقسیم فرکانسى و فشرده سازى اطلاعاتاین امکان را بوجود مىآورد که سیستم شمارهگیرى تلفن بتواند از پهناى باند کیلوهرتز خود استفاده کند و مابقى باند فرکانسى آزاد براى اتصال به اینترنت و تبادل اطلاعات میان کاربر و مرکز خدماتADSL استفاده شود . استفاده از محدوده فرکانسکیلو هرتزى نمىتواند بیشتر از۵۶kbps سرعت دراختیار کاربران قرار دهد و بااستفاده از یک پهناى باندى معادل مگا هرتز میتوان تصور کرده که چهمقدار بر سرعت تبادل اطلاعات افزدوه مىشود (چیزى در حدود برابر ) و در این حالت است که میتوان به سرعتهاى ۸mbps و حتى خیلى بالاتر دست یافت (تکنولوژى هاى جدیدترADSL قادر به ارائه سرعتهایى بیش ازmbps مىباشند). در عمل از پهناى باندفرکانسى۳۰KHz تا KHz براى ارسال اطلاعات و باند فرکانسى ۱۳۸KHz تا .۱Mhz براىگرفتن اطلاعات استفاده مىکند.
سازندگان تجهیزاتADSL معمولا از دو استاندارد تقسیم سیگنال فرکانسى استفاده مىکنند: DTM و CAP، استاندارد قدیمىCAP با تقسیم کردن تمام پهناىباند به سه بخش مجزا ، به مکالمات تلفنى باند صفر تا کیلو هرتز را اختصاص مىدهد و براى ارسالداده (Upstream) محدوده تا کیلوهرتز ودریافت اطلاعات از باند کیلوهرتز به بالا صورت خواهد گرفت. بنابراین در نهایت این شیوه از سه کانال مجزا استفاده مىکند. استاندارد DTM با تقسیمکردن پهناىباند بهکانال مجزا و اختصاص کانالهایى براى دریافت و ارسال دادهانعطافپذیرى بیشترى را در کیفیت سرویس بوجود مىآورد. ولى درعوض پیادهسازى به مراتب پیچیدهترى دارد.
□ تجهیزات ADSL
فارغ از تجهیزات مخابراتى تکنولوژىهاى بطور ساده در یک نگاه مىتوان گفتADSL از دو دستگاه خاص استفاده مىکند : یک دستگاه معروف به مودمهاىDSL در محل مشترکین و دستگاه DSL Access Multiplexer (DSLAM) در محل شرکت ارائه دهنده خدمات. ADSL مودمهاى که با نام ATU-R نیز از آنها یادمىشود، مسئولیت برقرارى اتصال میان کامپیوتر مشترک را با خطDSL برعهده دارند. این نوع از مودمها معمولا باUSB و یا پورت اترنت base-T به کامپیوتر کاربر متصل مىشوند DSLAM . با جدا سازى باندهاى فرکانسى ۴کیلوهرتزى از دیگر پهناى باند براى هر خط اتصالى ADSL امکان ارتباطات کاربران و اتصال به تجهیزات مجتمع پرسرعت را براى اینترنت در مراکز ارائه خدماتADSL فراهم مىکند.
فرکانس باند kbps نیز به سمت سوئیچهاى مخابراتى هدایت مىشود . به هر DSLAM صدها زوجسیم متصل مىشود که درنهایت بسوى یک اتصال اینترنت با پهناى باند خیلىزیاد هدایت مىشوند و تا وقتى این پهناىبانداشباع نشده است، مشترک مىتواند به صورت یکنواخت و با سرعتبالا از اینترنت استفاده کند. در سمت مشترک، گاهى نیاز است که از یکدستگاه فیلتر جداکننده بنام نیزاستفاده شود تا میان باندفرکانسى صدا براى مکالمات تلفن با اطلاعات ADSL داخل بوجود نیاید.
□ ۲ ADSL ، گامى فراسوى اینترنت پر سرعت
فناورى تحولى عظیم و یک نقطهعطف در صنعت ارتباطات راهدور و استفاده از شبکه جهانى اینترنت با استفاده از امکانات و زیر ساختهاى موجود در کشورها و سازمانها است و امکان خدمات آنلاینى همانند صوت و تصویر و ویدئو را فراهم مىکند. با اینوجود با نگاهى فناورانهتر به مزایا و معایب ADSL، فاصله میان سرعت عملى ارتباطاتADSL برروى کامپیوتر مشترکین و بحث محدودیت فاصله میان مراکزADSL با مشترک ، دو مشکل پیشروى این فناورى هستند. همچنین برخى پارامترهاى کیفیتى نیز هنوز درADSL پوشش داده نشده بودند. بههمین جهت در سال و استاندارهاى جدیدى براى این فناورى با نام ۲ ADSL و +ADSL2 تعریف شد. در یک نگاهى کلى ۲ امکان حرکت بسمت سرعتهاى نجومى مانند mbps را فراهم مى کند و+۲ ADSL بر مسافت موثر این تکنولوژى تا مرزکیلومتر مىافزاید. این همه ماجرا نیست، امکان انتقال صوت و تصویر، افزایش بهرهورى از پهناىباند و کاهش اتلاف باندفرکانسى، تفکیکپذیرى بهتر باندفرکانسى مکالمات تلفنى با باند ADSومدیریتتوانالکتریکى نیز از مهمترین دستاوردهاى فناورىهاى جدیدADSL هستند.
Reach ADSL2 ، دیگر استاندارد جدید ADSLاست که باز برخى کمبودهاى استانداردهاى قبلى را کامل نموده است. آنچه گفتنى است تطبیق و سازگارى کامل این نوع از استانداردها با مودمهاى از نوع است. لذا براى بهرهگیرى از این فناورىها نیازى به تعویض مودم و تجهیزاتADSL نیست.
□ نگاهى به اینترنت پرسرعت در ایران
از تابستان چندین شرکتPAP شروع به ارائه خدماتADSL در تهران و چند شهربزرگ دیگر نمودهاند. براى استفاده از اینترنت پرسرعت یا همان خدماتADSL ابتدا باید دید کدام شرکت یا ISP خدماتADSL را در منطقه مخابراتىشما ارائه مىدهد. همانطور که بیان شد زمانى مىتوان از خدماتADSL استفاده کرد که فاصله مرکز مخابراتى با مشترک بیش از کیلومتر نباشد . بسیارى از شرکتهاىخدماتADSL با گرفتن مبلغى بصورت ودیعه مودم و دیگر تجهیزات موردنیاز را بصورت امانى دراختیار مشترک قرارخواهند داد و نیازى به خرید مودم نخواهید داشت. دیگر هزینهاى که باید پرداخت شود هزینه حق اشتراک و هزینه مخابراتى است که براساس جدول انواع سرویسهاى ارائه شده (با معیار سرعت ارسال و دریافت اطلاعات) توسط شرکت خدماتADSL متفاوت خواهد بود.
هزینه اینترنت پرسرعت براساس مقدار حجم مبادلات اطلاعاتى (download) توسط مشترک در ماه است .
هر شرکت خدماتADSL ، سقفى را براى حجمانتقالى دیتا درنظرخواهد گرفت (در محدوده چند گیگابایت) و در صورت استفاده بیشتر براساس هر گیگابایت، هزینه اضافهاى باید پرداخت شود.
□ آینده ADSL
از تولدADSL در کشورهاى توسعه یافته بیش از یک دهه مىگذرد و اکنون فناورى بى سیم (Wireless) در بسیارى از کاربردها، جایگزین شده است.
اماکماکان این فناورى در بسیارى از کشورهامانندایران، اولین راهکار دستیابى به اینترنت پرسرعت است.
بسیارىازمفاهیم IT مانند دولت الکترونیکى، بانکدارى الکترونیکى، دانشگاه مجازى و آموزش الکترونیکى جز با دسترسى به شاهراههاى پرسرعت تبادل اطلاعات و شبکه اینترنت تحققپذیر نخواهند بود.
اگر بخواهیم از گام بعدى در توسعه شبکههاى نام ببریم، باید به فناورى VDSL اشاره کنیم.
VDSL) Very high bit-rate DSL) سرعت انتقالداده را تا مرز ۲۵ مگابیت پیشخواهد برد که در مقایسه با سرعت کنونى (بصورت عملى مگابیت بر ثانیه) بىشک، جهشى چشمگیر خواهد بود .

دسته: آموزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.