دایورسیتی

diversity

فیدینگ رایلی وسایهlog-normal به میزان زیادی عملکردمدولاسیون راروی کانال های بیسم خراب میکندند. یکی از تکنیک های مفید برای حذف این اثراتبه کارگیری ترکیب دایورسیتی مسیرهای سیگنالهای فیدینگ مستقل است.این روش براین واقعیت استوار است که سیگنالهای مستقل فیدینگ خیلی کم محتمل هستندکه همزمان دچار فیدینگ عمیق شوند.درنتیجه,ایده دایورسیتی این است داده روی مسیرهای فیدینگ مستقل ارسال شود.سپس،این سیگنالها به نحوی ترکیب میشوندتافیدینگ حاصل کاهش یابد،مانندیک سیستم دایورسیتی بادو انتن که می توان سیگنال قویتر رامیان انهاانتخاب کرد که روش ترکیب انتخابی نامیده میشود.
روشهای دایورسیتی که برای کاهش اثرات فیدینگ چند-مسیری به کار میروند دایور سیتی کوچک ودایورسیتی حذف یاکاهش اثرات سایه ازساختمان هاوموانع دایورسیتی بزرگ نامیده میشود.این دایورسیتی عمدتا باترکیب سیگنالهای دریافتی از چندین ایستگاه پایه یانقاط دسترسی انجام میشودکه لازمه ان هماهنگی میان انهابوده وبه عنوان بخشی از پروتکلهای شبکه در فراساختار شبکه های بیسیم اجرا میشود.
روشهای متعددی برای بدست اوردن مسیرهای مستقل فیدینگ در یک سیستم بیسیم وجود دارد.
برای دریافت مقاله روی لینک زیر کلیک کنید

دریافت فایل pdf

دسته: آموزش

یک پاسخ به دایورسیتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.